INTRODUCCIÓ: APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT GEOGRÀFIC. ESPANYA: UNITAT I DIVERSITAT DE L'ESPAI GEOGRÀFIC


1. NOCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L'ESPAI GEOGRÀFIC
-espai físic / espai social
-locatitzable, representable, divers, canviant

2. ELEMENTS I INSTRUMENTS D'INFORMACIÓ I REPRESENTACIÓ GEOGRÀFICA. NOCIONS D'ANÀLISI DE LOCALITZACIONS I DISTRIBUCIONS ESPACIALS (tècniques i procediments geogràfics)

A. LOCALITZACIÓ DE L`ESPAI GEOGRÀFIC
-xarxa geogràfica /coordenades geogràfiques

B. REPRESENTACIÓ DE L'ESPAI GEOGRÀFIC
-CARTOGRAFIA: MAPES = projeccions /escala gràfica i numèrica


1. TIPUS DE MAPES
-cartografia bàsica (mapes topogràfics)
-cartografia temàtica (mapes temàtics)
QUANTITATIUS I QUALITATIUS:
-de isolínies
-de coropletes
-de diagrames (cartodiagrames)
-de fluxos o fletxes
-de figures
-de punts
-cartogrames, mapes anamòrfics o distorsionats
-corocromàtics (qualitatius)
-de relleu: corbes de nivell / tintes hipsomètriques

2. TIPUS DE GRÀFIQUES
-LINEAL (evolució)
-DE BARRES (distribució magnitud)
-DIAGRAMA SECTORIAL (relació de les parts amb la totalitat)

C. OBTENCIÓ I ELABORACIÓ D' INFORMACIÓ A PARTIR DE LES FONTS GEOGRÀFIQUES: (MAPES, GRÀFICS, QUADRES ESTADÍSTICS I TEXTOS GEOGRÀFICS):
--Aspectes generals (tipus, fenomen o dades que representa, espai al qual es refereix)
MAPES TEMÀTICS:
-localització o distribució espacial
-explicació:característiques,causes, conseqüències
-comparació
-previsió futura
GRÀFICS I QUADRES ESTADÍSTICS:
-tendència general i fases o distribució del fenomen
-explicació: característiques, causes i conseqúències
-comparació
-previsió futura
TEXTOS GEOGRÀFICS:
-esquematització de les idees principals
-explicació: causes i conseqüències, possibles solucions
-comparació
-tendència futura
EL SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) = exemples de resultats d'imatges
COMENTARI DE MAPES TOPOGRÀFICS
A) ASPECTES GENERALS
-Identificar el sistema de projecció (el Mapa Topogràfic Nacional utilitza la projecció cilíndrica)
-Establir les coordenades geogràfiques (longitud en els bords superior i inferior de la fulla; latitud en els bords esquerre i dret)
-Identificar l'escala (1:50000 ó 1:25000)

B) ASPECTES FÍSICS
-El relleu es representa mitjançant corbes de nivell en color marró, que uneixen els punts situats a la mateixa altura i es tracen de 20 en 20 metres. Quant més juntes es troben les corbes de nivell, major és la pendent del terreny. Convé descriure les principals formes del relleu; muntanyes, altiplans, valls, pendents, altituds màximes i mínimes...
-La hidrografia (rius, rierols, llacs...) es representa en color blau. Cal relacionar-la amb el clima, els assentaments humans i els usos del sòl.
-La vegetació es representa en color verd. Cal relacionar-la amb el relleu, la hidrografia, el clima i l'aprofitament per part de l'ésser humà.

C) ASPECTES HUMANS
-Els usos del sòl poden ser agrícoles (distingir els tipus de cultius i els factors físics i humans que els expliquen); industrials (es dedueixen de l'existència de canteres, mines fàbriques...); terciaris (es dedueixen de la importància de les vies de comunicació, estacions d'esquí, parques o platges); urbans (es dedueixen de l'ocupació del sòl pels edificis de la ciutat)
-L'hàbitat es representa de color roig, i s'ha d'analitzar la concentració o dispersió de la població, l'emplaçament del nucli de població i la seua morfologia.
-La toponimia proporciona informació complementària sobre les característiques físiques o sobre les activitats econòmiques del passat i del present. Pot referir-se a la litologia (Berrocal, Los Yesares), hidrologia (Río Sequillo), vegetació (Los Robles, El Espartal), activitats agrícoles o ramaderes (Pla de Rascaña, El Plantel, Las Mestas, La Dehesa, El Cerquillo).
PAUTES PER AL COMENTARI DE FONTS GEOGRÀFIQUES


1. TÈCNIQUES DE COMENTARI DE MAPES TEMÀTICS
a) Enquadrament del mapa:
-Tipus de mapa
-Fenomen geogràfic que representa (cal tindre en compte el títol i la llegenda)
-Espai geogràfic a què es referix i data

b) Lectura del mapa:
-Definició del fenomen geogràfic representat
-Descripció de la localització i distribució de la variable o variables representades
-Comparació del fenomen/s entre les diferents àrees mostrades.

c) Interpretació i explicació:
-Relació de la variable amb els continguts temàtics estudiats; busca d'explicacions: causes i conseqüències, relació amb altres variables
-Comparació amb altres regions o països de l'entorn
-Previsible tendència futura del fenomen representat i conseqüències que es desprenguen

d) Conclusió:
-Síntesi dels aspectes anteriors i valoració personal (importància del mapa per a l'estudi del tema, la seua capacitat explicativa, la senzillesa o complexitat)

2. TÈCNIQUES DE COMENTARI DE GRÀFICS
a) Aspectes introductoris:
-Tipus de gràfic
-Dades representades als eixos horitzontals i verticals, o en cada sector
-Dades de la lleganda
-Espai geogràfic al qual es refereix i cronologia

b) Comentari:
-Divers en funció que el gràfic represente l'evolució de fenòmens geogràfics (per exemple, la taxa de mortalitat a Espanya) o represente la seua magnitud o distribució (per exemple, la població activa per sectors econòmics).
b-1) Gràfics que representen l'evolució d'un o més fenòmens:
-Definir els fenòmens geogràfics representats
-Indicar la tendència general de cada fenomen al llarg del temps (quan les xifres augmenten o disminueixen de principi a fi), o dividir el gràfic en parts (quan observem oscil.lacions dels fenòmens represetats)
-Explicar la tendència general o cada una de les parts que s'han establit: característiques, causes i conseqüències.
-Comparació entre els fenòmens (sempre que el gràfic represente l'evolució de diversos fenòmens), bé durant tot el període, o bé en cada una de les parts establides.
-Comparar amb altres regions o països de l'entorn
-Indicar previsibles tendències en el futur

b-2) Gràfics que representen la magnitud o distribució de fenòmens:
-Definir el fenomen geogràfic representat
-Explicar les característiques de la distribució, causes i conseqüències
-Establir comparacions entre els fenòmens
-Comparar-los amb altres regions o països de l'entorn
-Indicar la previsible tendència en el futur.

c) Conclusió:
-Síntesi dels aspectes anteriors i valoració personal (valor del gràfic per a l'estudi del tema, la capacitat explicativa, la senzillesa o complexitat).


3. TÈCNIQUES DE COMENTARI DE DOCUMENTS ESTADÍSTICS (TAULES O QUADRES)
a) Aspectes introductoris
Tipus de font (quadre, sèrie estadística)
-Dades que ofereix i forma en què s'ofereixen (valors absoluts o relatius), normalment ve donat pel títol
-Espai geogràfic al qual es refereix i cronologia (existència o no de llacunes, continuïtat temporal de la sèrie)
-Establir un breu contex històric

b) Comentari:
-Descripció de l'evolució general de les dades. Tendència general (quan les xifres augmenten o disminueixen des del principi al final), o dividir la sèrie en parts (si les xifres experimenten augments i descensos)
-Anàlisi de la tendència general o de les etapes:
-Característiques; causes i conseqüències
-Comparació entre els fenòmens (si la taula ofereix diversos)
-Comparar, si és possible, amb altres països o regions de l'entorn
-Indicar la previsible tendència en el futur

c) Conclusió final:
- Breu síntesi de la informació analitzada i valoració personal (valor del document per a l'estudi del tema, la capacitat explicativa, la senzillesa o complexitat).

4. TÈCNIQUES DE COMENTARI DE TEXTOS GEOGRÀFICS
a) Aspectes procedimentals: lectura i preparació
-Primera lectura del text, que aporta una primera idea sobre el contingut, i noves lectures fins a la comprensió total del text.
-Subratllat dels termes importants per l'anàlisi i comentari
-Anotacions al marge, que poden ser molt útils per desenvolupar el comentari

b) Classificació del text:
-Tipus de font geogràfica (text periodístic, de revista d'investigació, informe, balanç, assaig, manual de geografia)
-Temàtica sobre la qual tracta, espai geogràfic al qual es refereix i cronologia de la informació que apareix al text.
-Autor: si apareix els eu nom és bo donar uns apunts biogràfics.

c) Anàlisi del text:
-Definició de conceptes geogràfics: els termes anteriorment subratllats cal definir-los amb poques paraules, ja que amb això comprendrem el nuc del tema del text.
-Assenyalar les idees principals, aquelles veritablement importants, i separar-les de les idees secundàries. Açò es fa per mitjà d'un esquema o resum del text amb les nostres pròpies paraules però sense desviar-nos del text.

d) Comentari del text:
-Anàlisi de les causes i de les conseqüències d'allò que s'ha exposat en el text.
-Assenyalar les possibles solucions al problema o a l'argument del text
-Indicar les semblances o diferències amb altres regions o països de l'entorn, i veure si quelcom ho ha fel substancialment diferent
-Indicar la tendència previsible que es percep per al futur

e) Conclusió personal:
-Fer una valoració personal: avaluar el valor del text per conèixer el tema, la seua capacitat explicativa, possibles errors, detectar si hi ha objectivitat o subjectivitat, la seua senzillesa o complexitat.