I.- TRETS GEOGRÀFICS ESSENCIALS D` ESPANYA
1) -Característica principal: la DIVERSITAT DE PAISATGES NATURALS I HUMANS (resultat de la interacció de factors físics, biogeogràfics i humans) = provoca DESEQUILIBRIS TERRITORIALS.
-La riquesa, varietat i originalitat (singularitat) de l` espai geogràfic espanyol deriva de la seua situació i configuració.

* Situació geogràfica:
- Les coordenades geogràfiques de la Península Ibèrica i d` Espanya
-encreuada natural entre continents i masses oceàniques = contrastos físics i socials
-posició excèntrica (SO)= posició perifèrica dins de l` espai europeu = situació geoestratègica (lloc d` encontre, “encreuada geopolítica”, pont entre Europa, Àfrica i Amèrica)

* Configuració del relleu peninsular:
-forma massissa, “quadrat”
-elevada altitud mitjana = faciliten l` aïllament i el caràcter continental
-disposició perifèrica del relleu de l` interior/ dificulten les comunicacions
2) –L` organització territorial de l` Estat Espanyol: Estat de les Autonomies
-Origen: Constitució de 1978 (Estat democràtic)
-Procés de creació de les CCAA (1979-83):
  • *dues vies: ràpida (art.51) i lenta (art. 143)
  • *Ceuta i Melilla municipis autònoms en 1995
-Regides per Estatuts d` Autonomia i amb institucions pròpies
-Competències de les CCAA: exclusives o compartides amb l`Estat
-Forma de finançar-se: CCAA de règim comú i CCAA de règim foral (País Basc i Navarra)
-Basada en els principis d` igualtat territorial i solidaritat = fons per la correcció dels desequilibris =Fons de Compensació Interterritorial
-Les CCAA es divideixen en províncies (1833) i municipis
coordenadas.png mapaposición_España.jpg
mapa_comunidades.jpg Relieve_ESQUEMA.gif


II.- EL RELLEU PENINSULAR-Origen i formació del relleu peninsular: evolució geològica


-Tipus d` unitats morfoestructurals
-Les grans unitats morfoestructurals del relleu peninsular:
LA MESETA –antic sòcol paleozoic a l`oest = peniplanura
-Serralades Interiors: Sistema Central i Muntanyes de Toledo
-Conques Sedimentàries interiors:
Submeseta Nord (C del Duero)
Submeseta Sud (C del Tajo y del Guadiana)
VORES MUNTANYOSES DE LA MESETA –Massís Galaic-lleonés
-Serralada Cantàbrica
-Sistema Ibèric
-Sierra Morena
DEPRESSIONS EXTERIORS – Depressió de l`Ebre
-Depressió del Guadalquivir
SERRALADES EXTERIORS- Pirineus
-Muntanyes Basques
-Serralada Litoral Catalana
-Serralades Bètiques
-La diversitat de les roques: Les grans àrees litològiques
-El relleu litoral i insular


MAPARELIEVE.png

Tipus de roquesQUADRE-RESUM DEL RELLEU PENINSULAR

TIPUS DE UNITATS MORFOES-TRUCTURALS
NOM DE LES UNITATS MORFOESTRUCTURALS DEL RELLEU PENINSULAR
ORIGEN I EVOLUCIÓ GEOLÒGICA
ROQUES I FORMES DE RELLEU
SÒCOL
Aflora en la peniplanura salmantina, zamorana i extremenya ( a l`oest peninsular)
Format en la Era Primària o Paleozoic (orogènesis herciniana) i arrasat posteriorment per la erosió.
Corresponen a l`
ÁREA SILÍCIA (roques dures,
Paleozoiques:
granit, gneis, quarsites, pissarres) .
Han donat lloc a un RELLEU GRANÌTIC.
MASSISSOSANTICS
-vores de la Meseta (NO i S): Massís Galaic, Monts de Lleó, oest de la S. Cantàbrica i Serra Morena.
-serres interiors de la Meseta: Sistema Central i Monts de Toledo.-afloren restes de massissos antics en: Pirineu axial, nord S. Catalanes, NO del Sistema Ibèric i S. Penibètica.
Muntanyes de cims arredonides
formades en la Era Terciària (orogènesis alpina) pel rejoveniment del sòcol paleozoic. Es troben formats perroques antigues paleozoiques.
resultat de l` acció del gel o de la alteració química de la roca:
-zones d` alta muntanya: formes verticals, roques nues ,”canchales”al peu de les muntanyes.-zones més baixes:crestes suaus arredonides i “berrocals”.
SERRALA-DES DE PLEGAMENT
-Vores de la Meseta (NE i E): est de la S. Cantàbrica i Sistema Ibèric.
-Serralades exteriors
de la Meseta: Pirineus (sobre tot el Prepirineu), Serralades litoral- Catalanes, Monts Bascos i
Serralades Bètiques(sobre tot la Subbètica)
Muntanyes de grans s pendents formades a la Era Terciària (orogènesis alpina) pel plegament dels materials dipositats durant la Era Secundària a les vores de la Meseta (sobre tot en la part oriental degut a la seua inclinació) i en las fosses marines.
Corresponen a l`
ÁREA CALCÀRIA (roques sedimentàries
Mesozoiqueso de la Era Secundària formades per les transgressions i regressions marines produïdes durant eixa Era: roques calcàries, margues,conglomerats…)Han donat lloc a un
RELLLEU CÀRSTIC resultat
de la dissolució del carbonat càlcic amb l`aigua de pluja , formant:
-lapiazes (solcs) i congostos-pòlies i dolines (depressions sovint lacustres)-coves i avencs
CUENCAS SEDIMENTARIAS
-Depressiones exteriors: de l`Ebre i del Guadalquivir.
-Depressiones interiors de la Meseta: del Duero o Submeseta Nord (la part oriental), del Tajo y del Guadiana o Submeseta Sud (la part oriental)
-Planures costaneres mediterrànies
Formades per enfonsar-se alguns blocs antics en la Era Terciària (orogènesis alpina) i omplir-se per sediments tous,
de origen continental i marí, durant la Era Terciària (després de la orogènesis alpina) i la Era Quaternària
Corresponen l`ÁREA ARGILENCA (roques sedimentàries molt toves, i de formació
molt recent, Eres Terciària i Quaternària: argiles, algeps, arenes). Estes roques presenten poca resistència davant l`erosió i predominen les relleus horitzontals, per no haver estat afectades per l`orogènesis.
Han donat lloc a un RELLEU ARGILÓS en el què destaquen:-erms, camps, pendents, moles (relleus residuals)-xaragalls (en zones seques, sense vegetació i amb pluges torrencials)
badlands

CANARIES
Formades en la Era Terciària (orogènesis alpina) al trencar-se la placa oceànica.
Corresponen a l´ ÀREAVOLCÀNICA (roques de lavasolidificada, cendres…). Entre las formes de relleu destaquen:cons volcànics, calderes, “malpaïsos” i “roques”PERFIL TOPOGRÀFIC NORD-SUD


pERFIL.jpg