GEOGRAFIA DE SEGON DE BATXILLERAT

http://www.hisgeoart.uji.es/Selectividad/inicio_selectividad.htm

Informació sobre el temari, les proves d'Accès a la Universitat, els criteris de qualificació i els models d'examens de cursos anteriors es troben a la pàgina de la Universitat de Castelló.

TEMARI

Els continguts de la matèria de Geografia de 2n de Batxillerat, des del curs 2009-2010, s'estructuren en 5 blocs temàtics. Un bloc procedimental, "Continguts comuns al coneixement geogràfic", i quatre blocs conceptuals, "Espanya a Europa i al món", Natura i medi ambient a Espanya", "Territori i activitats econòmiques a Espanya" i "Població, sistema urbà i contrastos regionals a Espanya".
Els continguts prioritaris establerts per la Comissió de Geografia de les Universitats de la Comunitat Valenciana són: climatologia, relleu i els problemes de l'aigüa; demografia i sistemes urbans; espais agroindustrials i activitats del sector terciari; Espanya i la UE.

CONTINGUTS DE GEOGRAFIA SEGON BATXILLERAT

I. CONTINGTS COMUNS AL CONEIXEMENT GEOGRÀFIC
-Definició de un problema referit a un procés geogràfic i formulació d` hipòtesi de treball.
-Anàlisi de les diferents variables ecogeogràfiques que entren en lloc en els sistemes de organització territorial per arribar a una síntesi explicativa.
-Utilització crítica de dades i elaboració d` informació utilitzant diversos codis comunicatius: verbal, cartogràfic, gràfic i estadístic.
-Correcció en el llenguatge i utilització adequada de la terminologia específica.
-Responsabilitat en l`anàlisi i valoració de les conseqüències socials, econòmiques i ambientals de l` explotació dels recursos. Producció i consum racional.


II. ESPANYA EN EUROPA I EN EL MÓN
-L` espai geogràfic: noció i característiques de l`espai geogràfic; elements i instruments d` informació i representació geogràfica; nocions d` anàlisi de localitzacions i distribucions espacials.
-Globalització i diversitat en el món actual: processos de mundialització i desigualtats territorials; classificacions de les àrees geoeconòmiques.
-Espanya en Europa. Estructura territorial. Contrastos físics i socioeconòmics. Polítiques regionals i de cohesió territorial. La posició d` Espanya en la Unió Europea.
-Trets geogràfics essencials d` Espanya: situació geogràfica; contrastos i diversitat interns; posició relativa en el món i en les àrees socioeconòmiques i geopolítiques.
-L` ordenació territorial actual de l`Estat en Comunitats Autònomes com resultat de processos i projectes històrics contemporanis.
-L` espai geogràfic de la Comunitat Valenciana.


III. NATURA I MEDI AMBIENT EN ESPANYA
-Els elements que estructuren el medi físic: les unitats del relleu, els contrastos climàtics, les aigües, les formacions vegetals i els sòls. El problema de l`aigua en la Comunitat Valenciana.
-La varietat dels grans conjunts naturals espanyols: identificació dels seus elements geomorfològics, estructurals, climàtics i biogeogràfics.
-Natura i recursos en Espanya: primeres matèries, fonts i recursos energètics.
-Natura i medi ambient: la interacció entre el medi físic i la societat, els problemes mediambientals i les polítiques espanyoles i comunitàries de protecció dels espais naturals, conservació i millora.


IV. TERRITORI I ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN ESPANYA
-Acció dels factors socioeconòmics en el territori espanyol: evolució històrica, panorama actual i perspectives.
-La pluralitat dels espais rurals: transformació i diversificació de les activitats rurals i la seua plasmació en tipologies espacials diverses; les dinàmiques recents del món rural. La situació espanyola en el context de la UE.
-Els recursos marins, l` activitat pesquera i la seua reconversió, l` aqüicultura.

-Els espais industrials. Fonts d` energia i aprofitament energètic. La política territorial de modernització de la indústria i les seues conseqüències. El sector secundari espanyol
en el marc europeu.
-Les activitats del sector terciari. El comerç i la xarxa de transports: la vertebració territorial. Els espais d`oci. El turisme.
-El sector primari, la indústria i el sector terciari en la Comunitat Valenciana.
-Les conseqüències socioeconòmiques i ambientals de l` explotació dels recursos. Producció i consum racional.


V. POBLACIÓ, SISTEMA URBÀ I CONTRASTOS REGIONALS EN ESPANYA
-La població espanyola. L`estructura biodemogràfica i laboral. Evolució demogràfica i desigualtats espacials. La importància de la immigració. La població de la Comunitat Valenciana.
-Processos d` urbanització. Morfologia i estructura de les ciutats. Morfologia i estructura de les ciutats de la Comunitat Valenciana. Els sistemes de ciutats i les xarxes de transport. Les activitats i funcions urbanes. L`impacte ambiental.

-Les disparitats regionals i l` ordenació territorial. Les polítiques estatals per a superar els desequilibris regionals.

CRITERIS DE CORRECCIÓN


Segons el tipus de problema geogràfic plantejat, cal respondre a alguns d` estos criteris:
Utilitzar diversos modes de raonament geogràfic: per exemple
-acotar i combinar en escales precises els elements que permeten definir els problemes espacials del territori espanyol.
-precisar la distribució d` elements geogràfics en l` espai que permeten plantejar la diversitat o la homogeneïtat del territori.
-localitzar espacialment un fet o un procés geogràfic al qual es refereix el problema plantejat, tenint en compta diversos factors.
-explicar una dinàmica ecogeogràfica cóm la interacció de distintes variables.
Estos modes de raonament suposen una progressiva complexitat, pel que cal valorar més l` explicació de perquè un fet geogràfic es localitza en un determinat espai, que la descripció de la seua distribució.


Aplicar els mètodes específics del coneixement geogràfic per a explicar una situació espacial: es dir
-definir el problema geogràfic mitjançant la identificació dels seus components rellevants, per així poder formular hipòtesis utilitzant els conceptes adecuats.
-utilitzar algunes tècniques cartogràfiques o estadístiques per a transformar les dades i verificar les hipòtesis i traure algunes conclusions.


Utilitzar conceptes geogràfics de mode apropiat:
-se valorarà la coherència dels arguments, la relació entre els conceptes; la utilització de conceptes rellevants per elaborar una explicació vàlida (no una repetició de memòria
dels conceptes apresos)
-no es suficient citar els conceptes, hi ha que aplicar-los a una situació concreta, descriure i explicar un procés espacial utilitzant de forma relacionada els conceptes, de forma que la explicació siga coherent.


Reconèixer una situació geogràfica a partir de documents:
-se valorarà si l` alumne/a sap diferenciar en un document allò que es una opinió d`allò que és una explicació fonamentada, el que és una dada i allò que és una interpretació de les dades.

Comunicar l`explicació de la realitat socio-espacial a la què es refereix el problema plantejat, mitjançant la utilització adient de diferents codis:
-en l` elaboració de un mapa temàtic se valora cóm s`han agrupat els diferents valors, cóm s`han representat, la utilització de símbols i la corresponent llegenda per a que la informació siga llegible)
-en l` elaboració d` un informe caldrà valorar:
-si l` exposició es ordenada i coherent i l` argumentació segueix una lògica
-si els paràgrafs es troben bé organitzats
-si s` identifiquen amb rapidesa les idees centrals
-si s` estableixen les relaciones de causa-efecte
(es convenient l` elaboració de un guió previ)


Identificar i plantejar els principals problemes mediambientals o les possibles conseqüències en l` espai de les activitats humanes:
-suposa l` anàlisi dels factors naturals o socials que configuren l` espai.

Emetre judicis de valor fonamentats sobre les actuacions socials en l` espai o sobre projectes d` ordenació del territori:
-identificar possibles conflictes d` interessos entre diferents grups socials.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'ACCÈS A LA UNIVERSITAT
-La primera pregunta tindrà caràcter pràctic i consistirà en l`elaboració o reelaboració d`una gràfica o d`un mapa temàtic.
-La segona pregunta consistirà en la interpretació tant del document anterior como del resultat, tot i valorant-se a partir de les descripcions factorials apreses al llar del curs.
-La tercera i la quarta preguntes consistiran en preguntes teòriques i es plantejaran d`acord amb els camps temàtics tractats en les preguntes anteriors, en elles podran buscar-se explicacions sobre les causes i les conseqüències dels fenòmens geogràfics analitzats, així com sobre les seues característiques i dinàmiques territorials. Les respostes podran recolzar-se en interpretacions de la documentació aportada o en els coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del temari.
PUNTUACIÓ DE LES PREGUNTES: entre 2 i 3 punts cada pregunta.


http://www.hisgeoart.uji.es/selectividadMODELS D'EXAMENS PAU: es poden consultar els models d'examen de Geografia que han eixit en les proves de selectivitat de cursos anteriors i els criteris de qualificació.